PPK - Pracowniczy Plan Kapitałowy

PPK to nowe rozwiązanie w zakresie dodatkowego długoterminowego  oszczędzania na cele emerytalne, stanowiący uzupełnienie źródeł dochodów po osiągnięciu wieku emerytalnego, dla  każdej osoby zatrudnionej w Polsce.

Środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika.
Wpłaty do PPK są finansowane przez pracodawcę, pracownika i Państwo.
Udział pracowników jest dobrowolny.
Obowiązek stworzenia PPK będzie spoczywał po stronie pracodawcy
(szczegóły/patrz, zakładka Dla pracodawcy).
Nadzór nad funkcjonowaniem PPK w zakresie zgodności z prawem oraz interesem uczestników działalności podejmowanej przez fundusze zdefiniowanej daty sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Dlaczego PPK jest ważne?

 Praktycznie cała Europa, w tym również Polska, stoi przed ogromnym wyzwaniem jakim jest starzenie się społeczeństwa, które już w niedalekiej przyszłości może doprowadzić do wzrostu liczby osób uprawnionych do pobierania emerytury w proporcji do osób aktywnych zawodowo.

Funkcjonujący obecnie system emerytalny, gdzie bieżące świadczenia są finansowane ze środków wpłacanych przez przyszłych emerytów może stać się niewydolny, co może pociągnąć za sobą spadek wysokości świadczeń emerytalnych.

Aktualnie na jednego emeryta przypadają w Polsce blisko dwie osoby aktywne zawodowo. Z  prognoz demograficznych wynika, iż w niedalekiej przyszłości stosunek ten będzie wynosił jeden do jednego. Taka sytuacja grozi załamaniem się sytemu emerytalnego, co może mieć bezpośredni wpływ na jakość życia przyszłych emerytów.   


Źródło: Ageing Working GroupPolish country fiche on pension projections 2018
"System Dependency Ratio and Old-age Dependency Ratio"

Czym jest stopa zastąpienia?

Przejście na emeryturę wiąże się zawsze ze zmniejszeniem comiesięcznych przychodów. Bez wątpienia pierwsza emerytura wypłacana w ramach ZUS będzie niższa od ostatniego wynagrodzenia otrzymanego ze stosunku pracy. Wskaźnikiem dobrze obrazującym tę zależność jest stopa zastąpienia.

Z danych ekonomicznych wynika, że osoby przechodzące na emeryturę w latach 2020-2030 mogą spodziewać się, że ich emerytura wyniesie około 38%-45% wartości ostatniego wynagrodzenia, zaś osoby kończące karierę zawodową w latach 2060-2070 mogą  już liczyć jedynie na 23%-25%!

W takiej sytuacji niezbędne jest dodatkowe oszczędzanie na emeryturę.

Odpowiedzią na to mają być pracownicze plany kapitałowe, które będą uzupełnieniem  już dotychczas funkcjonujących rozwiązań:
Fundusze inwestycyjne – poznaj naszą ofertę.


Źródło: Ageing Working GroupPolish country fiche on pension projections 2018
"Replacement rate at retirement (RR) and coverage by pension scheme (in %)"

Kto jest objęty PPK?

Według ustawy, program PPK będzie wprowadzany stopniowo, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników przedsiębiorstwa, tak, by docelowo objąć wszystkich zatrudnionych pracowników, osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług oraz członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji – podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentownemu z tych tytułów.
Pracownicy będą objęci programem PPK w zależności od wieku:

Osoby między 18 a 55 rokiem życia zostaną automatycznie objęte PPK.
Osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia, będą mogły przystąpić do PPK po złożeniu odpowiedniej deklaracji u swojego pracodawcy.


Kiedy będziemy mogli skorzystać ze środków zgromadzonych w PPK?

Ustawowo wypłata środków będzie możliwa po osiągnięciu 60 roku życia, 25 % zostanie wypłaconych jednorazowo, a pozostałe 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach; chyba że we wniosku uczestnik PPK zażąda wypłaty jednorazowej, lub określi inną liczbę rat miesięcznych.

Będzie też możliwość wypłaty zgromadzonych w PPK środków w formie świadczenia małżeńskiego, polegającej na wypłacie łącznej kwoty, z rachunków PPK należących do małżonków, pod warunkiem osiągnięcia przez oboje małżonków 60 roku życia.

Ponadto, przed osiągnięciem 60 roku życia, będzie można wnioskować o wypłatę do 25% środków w przypadku poważnej choroby pracownika, małżonka lub dziecka. Nie będzie konieczny zwrot tych środków.

Dopuszczalne będzie także jednorazowe, wcześniejsze wypłacenie środków z PPK na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu, np. przy zakupie mieszkania lub domu,  z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat. Do skorzystania z tej możliwości będą uprawnieni uczestnicy przed ukończeniem 45 roku życia.


Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj