oszczedzanie i emerytura


pso ike rentier

Rozwiązania stworzone ze sprawdzonych funduszy

Nasze produkty oszczędnościowe zostały zbudowane na bazie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Dostarczamy Klientom nie tylko narzędzie do zabezpieczania przyszłości finansowej dla siebie lub najbliższych, ale także wygodny sposób na realizację planów inwestycyjnych.


Plan Systematycznego Oszczędzania

Plan Systematycznego Oszczędzania to świetny sposób na gromadzenie pieniędzy na przyszłość. Z jednej strony mobilizuje do regularnych wpłat, z drugiej wykorzystuje długoterminowy potencjał inwestowania w fundusze inwestycyjne. W ramach planu, regularnie inwestujesz swoje środki w jednostki uczestnictwa Skarbiec FIO. Im większa jest łączna zgromadzona kwota tym więcej środków może pracować na przyszłość. Twój przyszły kapitał składa się zarówno z regularnych wpłat jak i zysku wypracowanego przez fundusze inwestycyjne. Mamy dostepne trzy PSO w naszej ofercie: Plan „Przyszłość Dziecka” - regulamin; Plan „Skarbiec Jutra” - regulamin;
"Skarbiec Przyszłosci" - regulamin.

pso

rentier


Plan Skarbiec Rentier

Skarbiec Rentier  jest rozwiązaniem dla Klientów, którzy posiadają znaczny kapitał, pozwalający na wypłacanie wypracowanych zysków. Zasada działania jest prosta, w ramach planu Klient inwestuje środki w jeden z dwóch subfunduszy Skarbiec FIO (Subfundusz Skarbiec Kasa lub Subfundusz Skarbiec Depozytowy). Jednostki Uczestnictwa nabywane w ramach Planu, są odkupywane za kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy łączną wartością Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planu, a sumą wpłat dokonanych przez Uczestnika na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Planu, a kwota początkowej inwestycji pozostaje nienaruszona. Aby przystąpić do Planu „SKARBIEC RENTIER” należy wypełnić specjalny formularz, w którym należy zadeklarować przystąpienie do Planu oraz nabycie Jednostek Uczestnictwa o wartości nie niższej niż określona w obowiązującym regulaminie.

Indywidualne Konto Emerytalne - Skarbiec

IKE-Skarbiec to III filar w polskim systemie emerytalnym. Systematycznie wpłacane środki, inwestowane są w wybrane przez Ciebie fundusze inwestycyjne z rodziny Skarbiec. Całość wpłaconych pieniędzy pracuje na poczet Twojej emerytury, gdyż środki gromadzone w ramach IKE - Skarbiec zwolnione są z opłaty manipulacyjnej, a wypracowany zysk nie podlega 19% podatkowi od zysków kapitałowych - będą one powiększać gromadzony kapitał.ike

Skarbiec Program Emerytalny


Skarbiec Program Emerytalny to nowoczesny sposób umożliwiający gromadzenie środków na Twoją emeryturę.  Jest to rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie zalet trzech produktów oszczędnościowych połączonych w jeden Program: Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Planu Systematycznego Oszczędzania (PSO). Decydując się na Skarbiec Program Emerytalny możesz wybrać jeden z trzech portfeli:
  • portfel aktywny, gdzie środki automatycznie przenoszone są pomiędzy subfunduszami w momencie osiągnięcia określonego wieku
  • portfel statyczny, gdzie wpłacając środki decydujesz się na stały podział pomiędzy trzy subfundusze
  • portfel indywidualny, gdzie sam decydujesz w które subfundusze chcesz zainwestować swoje pieniądze (maksymalnie trzy Subfundusze Funduszu Skarbiec FIO).
Więcej infromacji o Skarbiec Program Emerytalny można znaleźć na skarbiec24.


 Pakiet Emerytalny Skarbiec

Na Pakiet Emerytalny Skarbiec składają się: indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, indywidualne konto emerytalne i plan systematycznego oszczędzania.


Wszystkie informacje dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego zysku z tytułu oszczędzania w IKE dotyczą, zgodnie z ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych , wyłącznie wypłaty lub wypłaty transferowej w rozumieniu tej ustawy.
Wszystkie wymagane prawem informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez SKARBIEC TFI S.A., w tym opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i kluczowych informacjach dla inwestorów dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI S.A., na stronach internetowych www.skarbiec.pl i w sieci sprzedaży.
Żaden fundusz/subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Z zastrzeżeniem następnego zdania, fundusze inwestycyjne otwarte oraz Subfundusze wydzielone w ramach Skarbiec FIO mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczypospolita Polska, pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.


Subfundusz SKARBIEC–MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK,, Subfundusz SKARBIEC-GLOBALNY MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK, Subfundusz SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH, Subfundusz SKARBIEC–Top Brands, Subfundusz SKARBIEC-LOKACYJNY może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz SKARBIEC–MARKET NEUTRAL nie lokuje więcej niż 35% w ww. składniki lokat.

Wartość aktywów netto Subfunduszu Akcji SKARBIEC-AKCJA, Subfunduszu SKARBIEC–Rynków Rozwiniętych, SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO, Subfunduszu SKARBIEC-Spółek Wzrostowych, Subfunduszu SKARBIEC-Małych i Średnich Spółek,, Subfunduszu SKARBIEC-GLOBALNY MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK, Subfunduszu SKARBIEC–Rynków Wschodzących, Subfunduszu SKARBIEC-RYNKÓW SUROWCOWYCH, Subfunduszu SKARBIEC–Top Brands, Subfunduszu SKARBIEC-MARKET NEUTRAL  cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.
Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz dostępne są pod numerem infolinii 022 588 18 43 oraz na stronie internetowej www.skarbiec.pl.
Subfundusz SKARBIEC–Rynków Wschodzących, Subfundusz SKARBIEC–Rynków Rozwiniętych, SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO, SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO, lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.
Aktualne informacje finansowe dostępne są na www.skarbiec.pl.
Plany systematycznego oszczędzania, plan rentierski i indywidualne konta emerytalne oraz indywidulane konta zabezpieczenia emerytalnego związane są z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Skarbiec TFI S.A.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj