Likwidacja trzech subfunduszy i zmiana polityki inwestycyjnej w dwóch subfunduszach wydzielonych w ramach Skarbiec – Global Funds SFIO

30 czerwca 2020 roku rozpocznie się likwidacja subfunduszy:
  1. Skarbiec – Global Bond Opportunities,
  2. Skarbiec – Global Income oraz
  3. Skarbiec – Global Select Equity,
wydzielonych w ramach Skarbiec – Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”).

Do dnia rozpoczęcia likwidacji, tj. 30 czerwca 2020 roku, subfundusze zbywają i odkupują jednostki uczestnictwa, z zastrzeżeniem, iż aby wypłata środków z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa nastąpiła przed otwarciem likwidacji subfunduszu, zlecenie powinno zostać przetworzone najpóźniej z dniem wyceny przypadającym na 29 czerwca 2020 roku, tj. na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji, ponieważ z dniem rozpoczęcia likwidacji subfundusze nie mogą zbywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa. W przypadku chęci odkupienia jednostek uczestnictwa likwidowanych subfunduszy przed postawieniem ich w stan likwidacji, zlecenie powinno zostać przekazane do Funduszu najpóźniej 24 czerwca 2020 roku. Dla zleceń, które trafią do Funduszu po tej dacie, wypłata środków nastąpi po zakończeniu czynności likwidacyjnych, tj. szacunkowo w trzecim kwartale 2020 roku.

Jeżeli likwidowane subfundusze wchodziły w skład Państwa portfela inwestycyjnego w ramach Konta Emerytalnego lub Pakietu Emerytalnego, zgodnie z regulaminem produktu zmianie ulegnie alokacja środków w ten sposób, że wszystkie kolejne wpłaty oraz posiadane już aktywa zostaną podzielone proporcjonalnie pomiędzy pozostałe subfundusze znajdujące się w Państwa portfelu inwestycyjnym. Jeżeli w Państwa portfelu inwestycyjnym znajdowały się wyłącznie likwidowane subfundusze, środki zostaną przeniesione na subfundusz Skarbiec - III Filar wydzielony w ramach funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Pozostałe dwa subfundusze, wydzielone w ramach Funduszu, tj. Skarbiec – Emerging Markets Opportunities oraz Skarbiec – Global High Yield Bond zmienią swoją politykę inwestycyjną. Subfundusze nadal będą skupione odpowiednio na akcjach rynków wschodzących oraz obligacjach przedsiębiorstw, jednak będą realizowały swoją politykę inwestycyjną nie tylko, jak dotychczas, w formie pośredniej, lokując swoje aktywa w fundusze zarządzane przez JPMorgan Asset Management, lecz również w inne fundusze inwestycyjne, zarówno polskie, jak i zagraniczne, a także bezpośrednio, nabywając do portfela instrumenty finansowe dające bezpośrednią ekspozycję na daną klasę aktywów. Pozwoli to na większą dywersyfikację portfela i uniezależni wyniki inwestycyjne subfunduszy od zachowania konkretnych rozwiązań dostarczanych przez JPMorgan Asset Management. Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu w zakresie opisanym powyżej zostanie zamieszczone na stronie Internetowej Towarzystwa: www.skarbiec.pl.

W subfunduszach pozostających w ofercie Funduszu nie ulegną zmianie pozostałe parametry, w tym maksymalne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, wysokość opłat manipulacyjnych oraz kwoty pierwszej i kolejnej wpłaty.


W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 588 18 43 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00. Pracownicy Wydziału Obsługi Klienta chętnie udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania.
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj