Skarbiec Holding – wyniki finansowe 3Q 2018 (1Q 2018/2019*)

  • wyniki zgodne z założeniami i konsensusem rynkowym: porównywalne rok do roku na poziomie skonsolidowanych przychodów: 23,1 mln PLN; EBIT w wysokości 4,6 mln PLN (wobec 6,1 mln PLN przed rokiem), zysk netto 3,8 mln PLN (wobec 5,1 mln PLN)
     
  • wzrost przychodów z opłaty stałej o 17,5% r/r do 22,2 mln PLN
     
  • rekordowe poziomy aktywów w funduszach detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI: 4,5 mld PLN na koniec kwartału i 4,2 mld PLN na koniec października br.
     
  • utrzymana i realizowana polityka dywidendowa (do 100% zysku netto Skarbiec Holding S.A.) i uchwalona wypłata z zysku 2017/2018 w wysokości 30,4 mln PLN (4,45 PLN na akcję); wypłacona 9 listopada 2018
*rok obrotowy Skarbiec Holding rozpoczął się w lipcu 2018 i zakończy w czerwcu 2019 roku.


 
Skarbiec Holding S.A., właściciel Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za 3Q 2018 (1Q roku obrotowego 2018/2019). Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 23,1 mln PLN i były
na tym porównywalnym poziomie w ujęciu rok do roku. Zysk operacyjny EBIT wyniósł 4,6 mln PLN (6,1 mln PLN przed rokiem), a zysk netto wyniósł 3,8 mln PLN (5,1 mln PLN rok wcześniej).

Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami wyniosły w 3Q 2018 22,2 mln PLN (wobec 18,9 mln PLN w 3Q 2017). Przychody z tytułu opłaty zmiennej (success fee) wyniosły w tym okresie 0,5 mln PLN wobec 3 mln PLN przed rokiem
i wygenerowane zostały w 5 funduszach z portfela Skarbiec TFI.

Napływy netto do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. wyniosły w 3Q 2018 ok. 79,5 mln zł, a aktywa netto pod zarządzaniem w kategorii funduszy skierowanych do szerokiego grona inwestorów wyniosły na koniec września 2018 roku rekordowe 4,5 mld PLN. Zgodnie ze strategią Skarbiec TFI konsekwentnie zwiększa aktywa detaliczne - od początku roku kalendarzowego wzrosły one o 12% natomiast r/r zwiększyły się o 18%.

„Wyniki finansowe pierwszego kwartału roku obrotowego 2017/2018 są zgodne z naszymi założeniami i z konsensusem rynkowym. Jedną z najlepszych informacji dla naszych akcjonariuszy jest to, że wypłaciliśmy rekordową dywidendę w wysokości 4,45 na akcję z rekordowego zysku. Przychody z tytułu opłaty stałej wyniosły w omawianym okresie 22,2 mln PLN, co oznacza wzrost o blisko 18% w ujęciu rok do roku – zwiększanie przychodów z opłaty stałej to jeden z istotnych elementów naszej strategii, który staramy się konsekwentnie realizować.

Oceniamy ten kwartał jako dobry dla funduszy Skarbca pomimo bardzo trudnej sytuacji na rynku. Poziom aktywów netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI przekroczył we wrześniu br. rekordowe 4,5 mld PLN (+18% licząc od poziomu aktywów na koniec 2017 roku). Wzrost aktywów pod zarządzaniem jest wynikiem konsekwentnego zwiększania sprzedaży w oraz efektywnego zarządzania naszymi funduszami w bardzo wymagającym otoczeniu rynkowym. Koncentrujemy się na kontynuacji sprawdzonych działań w obszarze zarządzania i sprzedaży oraz poszukujemy nowych rozwiązań produktowych, które zachęcać będą naszych obecnych i potencjalnych Klientów do inwestowania z nami”- mówi Ewa Radkowska Świętoń, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.
 
Na koniec września br. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 10 funduszami dedykowanymi.

10 października 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy 2017/2018 w wysokości 30 573 865,10 PLN w następujący sposób: kwotę 30 356 462,65 PLN przeznaczono na wypłatę dywidendy, co daje 4,45 złotych na akcję, a pozostałą kwotę w wysokości 217 402,45 PLN na kapitał zapasowy. Natomiast kwotę 17 083,55 PLN, stanowiącą iloczyn wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i 3 839 akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień ustalenia prawa do dywidendy, na rezerwowy fundusz dywidendowy.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy był 25 października 2018 roku, a dniem wypłaty dywidendy dzień 9 listopada 2018 roku.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj