19
lutego
18
lutego
18
lutego
Jestem bardzo zadowolony z wyników funduszy dłużnych, którymi zarządzam. Według danych na 13 lutego br., Subfundusz Konserwatywny Plus, drugi najbardziej defefensywny produkt w palecie Skarbca, zarobił od początku roku 0,71%, co plasuje go na podium w grupie porównawczej. Co istotne, wynik ten udało się uzyskać przy bardzo wysokiej płynności portfela i niskiej alokacji w relatywnie mało płynne złotowe papiery korporacyjne, rzędu 15% aktywów (w grupie porównawczej może ona sięgać 50%).

Subfundusz Dłużny Uniwersalny dzięki wynikowi w na poziomie 1,12% jest liderem grupy porównawczej w tym roku. Liczę, że ten fundusz będzie okrętem flagowym w palecie dłużnej Skarbca, ze względu na wszechstronne możliwości inwestycyjne w spektrum rynków dłużnych i możliwość uzyskiwania dobrych wyników w różnych warunkach rynkowych. W tym przypadku udział złotowych papierów korporacyjnych w aktywach wynosi ok. 12% (grupa porównawcza do 50%).

Dobre wyniki wymienionych funduszy pochodzą z zakładów na płynnych rynkach, w dużej mierze zagranicznych. Na początku roku trafnie założyłem, że wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw w USA czy krajów rozwijających się odreagują dynamiczne spadki z czwartego kwartału. To odreagowanie pozwoliło też trzeciemu z zarządzanych przeze mnie funduszy, Subfunduszowi Obligacji Wysokiego Dochodu, uzyskać od początku roku stopę zwrotu przekraczającą 2,5%. Przypomnę, że ten fundusz, ze względu na dojrzałość aktualnego cyklu koniunkturalnego, ma aktualnie nieco bardziej defensywne podejście do ryzyka.

Skarbiec Konserwatywny, najbezpieczniejszy fundusz w ofercie Skarbca zarobił od początku roku 0,2% co plasuje go w czołówce funduszy z tej grupy i zdecydowanie powyżej mediany, która wyniosła zero. Choć sam wynik już jest powodem do zadowolenia, to dla mnie najważniejsze jest, iż został osiągnięty przy zachowaniu niskiego ryzyka portfela i bardzo wysokiej płynności. Obligacje wyemitowane przez polskie przedsiębiorstwa niefinansowe to ok. 6% portfela. Większy udział mają papiery emitowane przez polskie banki, bardziej płynne z uwagi na większe emisje i często posiadające ratingi nadane przez międzynarodowe agencje. Bardzo ważne dla mnie jest także, aby wycena subfunduszu odzwierciedlała faktyczną jego wartość. Właśnie z uwagi na płynność i idący za nią dostęp do wiarygodnych notowań rynkowych staramy się wykorzystywać możliwości jakie dają rynki zagraniczne, np. kupując bony skarbowe emitowane przez kraje strefy euro.
W przypadku Skarbca Obligacja portfel oparty jest na polskich obligacjach skarbowych. Dzięki przejrzystej polityce inwestycyjnej dostarcza wyników zgodnych z oczekiwaniami inwestorów zainteresowanych krajowym rynkiem długu rządowego. W tym roku są one, podobnie jak w dłuższych okresach,  lepsze od przeciętnych: zarówno od mediany w grupie porównawczej jak i od benchmarku. Zostało to osiągnięte dzięki skutecznemu wykorzystaniu umocnienia się polskich obligacji.
 
Inicjatywę odejścia od wyceny liniowej zawartą w ogłoszonym projekcie rozporządzenia uważamy za bardzo właściwą. Taka sama wycena tych samych aktywów w różnych funduszach jest konieczna do uczciwego porównania stop zwrotu i zmienności funduszy. Kwestia nieefektywności czy rzadkości obrotu na niektórych rynkach jest problemem technicznym, który nie powinien przesłaniać nadrzędnego celu.

W funduszach dłużnych Skarbca większość papierów dłużnych wyceniana jest do aktywnego rynku. Łączny udział papierów skarbowych i korporacyjnych, denominowanych w PLN i walutach obcych, które są wyceniane inaczej niż do aktywnego rynku, waha się w zależności od funduszu w przedziale 13-17% aktywów. Z tego do ponad 7 punktów procentowych to papiery wyceniane inaczej niż według liniowego rozliczenia rentowności zakupu do zapadalności. Wyjątkiem jest Skarbiec Obligacja, w którym obligacje wyceniane liniowo stanowią zaledwie 0,4%.
11
lutego
08
lutego
Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec stycznia 2019 roku zarządzało aktywami netto o wartości przekraczającej 4,4 mld PLN.

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec stycznia b.r. wyniosły 1,66 mld PLN, co oznacza wzrost o 5,6% m/m.

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec grudnia b.r. wyniosły 2,29 mld PLN, co oznacza spadek o 3,8% w porównaniu z końcem grudnia 2018.

Styczeń był bardzo dobrym miesiącem dla funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI. Aktywa tej grupy funduszy przede wszystkim za sprawą bardzo dobrych wyników inwestycyjnych wzrosły w ub. miesiącu w porównaniu do wartości na koniec grudnia 2018 r. o 5,6% i osiągnęły wartość 1,66 mld PLN. Szczególnie udany początek roku miały fundusze inwestujące w akcje małych i średnich spółek notowanych na regulowanych rynkach na całym świecie i na GPW, czyli Skarbiec Spółek Wzrostowych – wzrost aktywów o 17,4% w stosunku do końca grudnia 2018 (+ 68,7 mln PLN, suma aktywów przekracza obecnie 464 mln PLN), Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek – wzrost o 8,7% m/m (+ 3,5 mln PLN, suma aktywów wynosi obecnie 44,4 mln PLN) oraz Skarbiec Małych i Średnich Spółek +6,2% m/m (+ 6,9 mln PLN, suma aktywów wynosi obecnie blisko 119 mln PLN). Zarządzający funduszami Skarbiec TFI widzą potencjał szczególnie w rynku amerykańskim. Postawą jest wnikliwa analiza i obserwacja podaży i popytu na globalnych rynkach. Jeśli chodzi o rynek krajowy to warto zwrócić uwagę na wysokie tempo wzrostu gospodarczego Polski na tle całej UE, rekordowo niskie stopy, spadek poziom długu publicznego do PKB. Możemy przypuszczać, że kapitał zagraniczny zainteresuje się rynkami wschodzącymi.

Styczeń 2019 przyniósł bardzo dobre wyniki funduszy akcji zagranicznych zarządzanych przez  Skarbiec TFI. Dwa pierwsze miejsca w zestawieniu stóp zwrotu dla funduszy globalnych rynków rozwiniętych zajęły w styczniu fundusze: Skarbiec Spółek Wzrostowych (+15,3%) oraz Skarbiec Globalnych Małych i Średnich Spółek (+12,4%). Te wyniki cieszą nas tym bardziej, ponieważ nie tylko nominalnie ale także w ujęciu relatywnym są to imponujące rezultaty. Zyski osiągnięte od początku roku na obu funduszach są znacznie lepsze nawet od najmocniejszych indeksów rynkowych, na których te fundusze inwestują (indeksy NASDAQ oraz S&P 500 urosły w styczniu odpowiednio o +9,7% i +7,9%).

Wysokie stopy zwrotu jakie osiągnęliśmy w styczniu, były pochodną bardzo dobrej selekcji spółek głównie z rynku amerykańskiego. Rynek ten, ze względów strukturalnych, jest przez nasz zespół uważany za najbardziej atrakcyjny i obfity w innowacyjne podmioty, które rozwijają swój biznes w dwucyfrowym tempie. To właśnie tam, w ostatnich tygodniach udało się nam znaleźć wiele nowych i bardzo dynamicznie rozwijających się spółek (m.in. z segmentu software, konsumenckiego oraz medycznego). Jednocześnie widzimy w tych nieznanych jeszcze szerokiemu rynkowi firmach, ogromne potencjały rozwoju także na najbliższe lata. Wierzymy, że wiele z nich może za kilka lat powtórzyć trajektorie sukcesu takich tuzów jak np. Netflix czy Adobe widzianych w ostatnim pięcioleciu. – mówi Michał Cichosz, zarządzający funduszami, Skarbiec TFI

W Skarbiec TFI od ok. dwóch miesięcy mamy jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów dedykowany rynkom zagranicznym wśród krajowych Towarzystw. Jesteśmy przekonani, że dzięki pracy tak świetnych ekspertów – Pauliny Brandstatter, Michała Cichosza, Tomasza Piotrowskiego oraz Bartosza Szymańskiego – wyróżnikiem funduszy Skarbiec TFI operujących na rynkach zagranicznych będzie wyszukiwanie unikalnych produktów i modeli biznesowych, które w długim terminie będą generować ponadprzeciętne stopy zwrotu dla inwestorów. Głęboko wierzymy, że konsekwentnie realizowana skuteczna selekcja na globalnych i co ważne płynnych rynkach stanowi dużą wartość dla klientów Skarbiec TFI. Dotyczy to zarówno istniejących funduszy jak i tworzonych przez towarzystwo nowych, nieszablonowych produktów. - mówi Anna Milewska, p.o. prezesa zarządu Skarbiec TFI.
06
lutego
Zarząd Skarbiec TFI zdecydował o rozszerzeniu oferty produktowej o zarządzanie środkami gromadzonymi w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

”Skarbiec TFI ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dobrowolnych rozwiązań emerytalnych. Jako pierwsi w Polsce w roku 1999 wdrożyliśmy je w formie Pracowniczych Programów Emerytalnych. Nasze fundusze mogą się pochwalić dobrymi i powtarzalnymi wynikami, co potwierdza wysoką skuteczność zastosowanych strategii rynkowych. Wszechstronność i odpowiedzialne podejście do biznesu inwestycyjnego zostało potwierdzone licznymi  wyróżnieniami zdobytymi w ostatnim czasie: Gazeta Parkiet uznała Skarbiec najlepszym TFI w 2017 roku, a Rzeczpospolita drugim najlepszym TFI w latach 2017 i 2018.
Z pewnością ważnym atutem Skarbiec TFI jest jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów inwestycyjnych. Jesteśmy gotowi do oferowania najlepszych grupowych rozwiązań emerytalnych dla Pracodawców
i Pracowników.” –
mówi Anna Milewska, p.o. prezesa Skarbiec TFI.
 
Grupowe produkty emerytalne to rozwiązania, do których Skarbiec TFI przykłada dużą wagę. Za rozwój tej grupy produktów w Skarbiec TFI odpowiada zespół pod kierownictwem Agnieszki Łukawskiej, posiadającej ponad 20-letnie doświadczenie we wszystkich fazach tworzenia programów emerytalnych - począwszy od etapu koncepcji, przez wdrożenie, aż po ich bieżące utrzymywanie. Agnieszka Łukawska w trakcie swojej kariery zawodowej była odpowiedzialna za wdrożenie i rejestrację Pracowniczych Programów Emerytalnych dla ponad 60 pracodawców. Zdobyte w tym czasie doświadczenie w tworzeniu i administrowaniu grupowymi produktami emerytalnymi czynią z niej jednego z wiodących w Polsce ekspertów w tej dziedzinie, a firmom, które zdecydują się na tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych we współpracy ze Skarbiec TFI, gwarantuje najwyższy poziom obsługi.
 
„Chcemy być partnerem pierwszego wyboru, który zapewni pracodawcy indywidualne podejście, pozwalające wdrożyć PPK w zgodzie z jego kulturą organizacyjną, w sposób przyjazny dla pracowników. Jestem przekonana, że PPK, mimo iż stanowi dla pracodawcy dodatkowy koszt (to pracodawca finansuje wpłaty podstawowe a także pośrednio przez Fundusz Pracy, wpłatę powitalną i dopłaty roczne) - może służyć budowaniu lepszych relacji z zatrudnionymi.

W interesie pracodawcy jest więc, by proces ten jak najlepiej wdrożyć i zakomunikować. Nie bez znaczenia jest też fakt, że środki te powinny być jak najlepiej zainwestowane. Jestem przekonana, że PPK ze Skarbiec TFI sprosta tym wymogom”- deklaruje Agnieszka Łukawska, dyrektor ds. programów emerytalnych.
 
Na potrzeby PPK konieczne jest uruchomienie nowej kategorii rozwiązań inwestycyjnych, jaką są Fundusze Zdefiniowanej Daty (FZD). To rozwiązanie inwestycyjne wymagające od zespołów zarządzających wyjątkowych kompetencji, ze względu na konieczność inwestowania na różnych rynkach, zarówno w Polsce jak i za granicą, w różne klasy aktywów. Skarbiec TFI posiada mocny i skuteczny zespół, który z pewnością sprosta wyzwaniom rynkowym, jak i oczekiwaniom inwestorów. „Wiele firm tworzących PPK, do zarządzania funduszami zdefiniowanej daty, będzie wykorzystywać rozwiązania pasywne. Nasza filozofia inwestycyjna jest inna. Uważamy, że aktywne zarządzanie, polegające na selekcji poszczególnych akcji, czy obligacji, może przynieść lepsze wyniki uczestnikom funduszu. Jest jeden warunek, mianowicie doświadczony zespół, który posiada kompetencje do znajdowania atrakcyjnych inwestycji na różnych rynkach. I my, jako Skarbiec, te kompetencje posiadamy.” – podkreśla Jacek Janiuk, członek zarządu Skarbiec TFI.
 
W zakresie rynków obligacyjnych mocnym punktem zespołu Skarbiec TFI jest Grzegorz Zatryb, dyrektor inwestycyjny ds. produktów dłużnych i alternatywnych, zarządzający funduszami w Skarbiec TFI – nagrodzony Złotym Portfelem za wynik osiągnięty w 2017 roku oraz Kamil Sobolewski, który latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA zarządzał jednym z największych portfeli dłużnych. W zakresie akcji polskich są to: Michał Stalmach - uznany przez Gazetę Parkiet najbardziej obiecującym zarządzającym młodego pokolenia oraz Jakub Menc. Obaj skutecznie zarządzają funduszami akcji polskich oferowanych w Skarbiec TFI. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów odpowiedzialnych za rynek akcji zagranicznych: Michał Cichosz, między innymi zdobywca w 2013 roku Alfy za wyniki funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych i Tomasz Piotrowski, który w 2014 otrzymał od Parkietu Złoty Portfel za wyniki Skarbiec III Filar oraz Bartosz Szymański - posiadacz Złotego Portfela w 2018 roku, przyznawanego przez Gazetę Parkiet za wyniki z funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych, a także Paulina Brandstatter.
 
Jestem głęboko przekonany, że doświadczenie Agnieszki Łukawskiej w połączeniu z kompetencjami naszych zarządzających zapewni uczestnikom PPK w Skarbcu ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne i obsługę programu na najwyższym poziomie.” – dodaje Jacek Janiuk, członek zarządu Skarbiec TFI.
 

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj