05
lipca
Aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosły w czerwcu br. ponad 4,4 mld PLN

Fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych zanotowały wzrost o 6 % m/m z kwotą ponad 2,5 mld PLN na koniec czerwca

Fundusze akcji, mieszane i alternatywne zanotowały spadek o 6% m/m kończąc miesiąc kwotą ponad 1,8 mld PLN

Sprzedaż netto za czerwiec 2018 wyniosła 58 mln PLN, a za okres styczeń - czerwiec 2018 łącznie 431 mln PLN
 
Aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosły w czerwcu 2018 ponad 4,4 mld PLN. Oznacza to wzrost o 13% w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrost o 4% od początku roku 2018 (YTD) oraz wzrost o 1% w ujęciu m/m. Aktywa w grupie funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych wyniosły ponad 2,5 mld PLN, co oznacza wzrost o 27 % r/r, 17% YTD i 6% m/m. Aktywa grupy funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych wyniosły ponad 1,8 mld PLN, co oznacza spadek o 3% r/r, o 9% YTD i o 6% m/m.
 
Czerwiec był kolejnym wymagającym miesiącem na rynku. Wyraźnie widoczne były przepływy globalnego kapitału z gospodarek wschodzących - w tym Polski, do rozwiniętych - głównie Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo polski rynek kapitałowy boryka się obecnie ze swoimi problemami, ale Skarbiec TFI jest przygotowany na działanie nawet w tak wymagających warunkach. Bardzo cieszy nas fakt, że czerwiec był kolejnym miesiącem z dodatnią sprzedażą netto – przekroczyła 58 mln PLN. Widać, że nasi klienci mają do nas zaufanie, tworzymy długofalowe relacje, a nasze fundusze nadal zajmują kluczowe miejsca w rankingach dzięki dobrym wynikom. Dzięki szerokiej ofercie Skarbiec zanotował wzrost aktywów netto funduszy detalicznych ogółem: w czerwcu przekroczyliśmy kwotę 4,4 mld PLN – niewielkie spadki widoczne były w grupie funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych, a stabilnym wzrostem aktywów możemy pochwalić się w grupie funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych. Analizując najlepiej radzące sobie w minionym miesiącu fundusze, należy wymienić już po raz kolejny fundusz pieniężny Skarbiec – Kasa z 12,5% wzrostem m/m i aktywami na poziomie 711 mln PLN (+162,2% YTD) oraz trzy mniejsze fundusze w grupie funduszy akcyjnych, alternatywnych i absolute return SARA FIZ z 16,9 % wzrostem m/m i aktywami na poziomie 54 mln PLN (+58,7% YTD), Skarbiec - Top Brands ze wzrostem o 13,4 % m/m i aktywami na poziomie 73 mln PLN (+58,9% YTD) i Skarbiec - Market Neutral ze wzrostem aktywów o 40% m/m, do 29 mln PLN (+111,1% YTD )”-  podsumowuje Ewa Radkowska Świętoń, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.
02
lipca
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uprzejmie informuje, że z dniem 1 lipca 2018 roku, przejął od Skarbiec Holding S.A. całość praw i zobowiązań związanych z serwisem Skarbiec24.pl.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zapoznanie się z
  •  „Regulaminem korzystania z systemu informacyjno-transakcyjnego skarbiec24” dostępnym na stronie www.skarbiec24.pl
     
  • „Regulaminem rozpatrywania reklamacji w SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.” dostępnym na stronie www.skarbiec24.pl
     
  • „Informacją dla klienta dotycząca Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz świadczonych usług” dostępną na stronie www.skarbiec24.pl
     
  • „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych” dostępną na stronie www.skarbiec24.pl oraz pod linkiem: https://www.skarbiec.pl/rodo

Jednocześnie informujemy, że przejęcie ma charakter wyłącznie przesunięcia wewnątrz tej samej grupy kapitałowej. Operator oraz funkcjonalność systemu nie ulega zmianie. Przejęcie nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów przez Klienta, ani nie wymaga żadnych działań ze strony Klienta.
 
02
lipca
20
czerwca

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 18 czerwca 2018, dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o negocjacjach, dotyczących zobowiązań umownych do zamiany akcji, prowadzonych z akcjonariuszami Trigon TFI oraz w związku z pojawiającymi się w doniesieniach medialnych spekulacjami na temat skutków ewentualnej transakcji Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. (Spółka) oświadcza, co następuje:
 
- negocjacje z akcjonariuszami Trigon TFI S.A., dotyczące m.in. ustalenia zobowiązań umownych do zamiany akcji, tak by Spółka osiągnęła co najmniej 50% kapitału zakładowego Trigon TFI S.A. i została jego podmiotem dominującym, toczą się od kilku miesięcy i w dalszym ciągu są kontynuowane. Jest to proces skomplikowany i wieloetapowy, w trakcie którego analizowane są wszelkie możliwe scenariusze, zarówno dotyczące schematu jak i skutków transakcji, a także związanych z nimi korzyści, jak i potencjalnych ryzyk dla Spółki. Po zakończeniu ww. procesu, na podstawie wyników prowadzonych analiz Zarząd podejmie uchwałę w zakresie rekomendacji realizacji ewentualnej transakcji lub odstąpienia od niej.
 
- ewentualna transakcja wymagać będzie uzyskania szeregu zgód takich podmiotów, jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także zgód korporacyjnych, m.in. Rady Nadzorczej Skarbiec Holding, której wszyscy członkowie maja status członków niezależnych, oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy poparciu co najmniej 4/5 głosujących. W opinii Zarządu gwarantuje to jej transparentność oraz odpowiednie zabezpieczenie interesów Akcjonariuszy Spółki i jej interesariuszy.
 
- podstawowym celem ewentualnej transakcji jest realizacja strategii Spółki w zakresie konsolidacji rynku i zwiększania aktywów pod zarządzaniem, co w skutkować ma wzrostem skali biznesu i wartości Spółki.
 
- w Spółce obowiązuje przyjęta 31 lipca 2017 roku polityka dywidendowa na lata 2017-2020, zakładająca wypłatę do 100 proc. jednostkowego zysku Skarbiec Holding. To właśnie w celu jej realizacji rozważana transakcja ma mieć charakter niegotówkowy. Potencjał dywidendowy Spółki na dzień 31 marca 2018 wynosi 29,1 mln zł. Decyzja o wypłacie dywidendy zapadnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się po zakończeniu roku obrotowego oraz publikacji sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017/2018.
 
Jesteśmy zdziwieni i zaniepokojeni faktem, że doniesienia medialne na temat ewentualnej transakcji nie były poprzedzone próbą jakiegokolwiek kontaktu ze Spółką ze strony autora czy też innych przedstawicieli redakcji w celu uzyskania komentarza czy też odpowiedzi na nasuwające się pytania i tezy przytaczane w materiale medialnym. W ocenie Zarządu stawia to pod znakiem zapytania jakość warsztatu dziennikarskiego autora i rzetelność redakcji. W opinii Zarządu doniesienia medialne noszą znamiona nieuprawnionej próby wywarcia wpływu na przebieg negocjacji i kształt ewentualnej transakcji.
 
18
czerwca
Skarbiec Holding został poinformowany przez nowego akcjonariusza – Spółkę Aoram Sp. z o.o., że ta nabyła pakiet 32,99% akcji Skarbiec Holding. Udziałowcami spółki Aoram jest grupa inwestorów, którzy są akcjonariuszami w ramach grupy Trigon.

- Dziękujemy naszemu dotychczasowemu największemu akcjonariuszowi, spółce Murapol za zaufanie jakim obdarzyła zarząd i pracowników, a także wsparcie w reorganizacji i licznych zmianach jakie zostały wprowadzone w ostatnim czasie w Skarbiec TFI S.A., a których efekty znajdują wyraz z licznych wyróżnieniach otrzymanych przez spółkę w ostatnim czasie. Jednocześnie rozumiemy, że w związku z planowanym IPO Grupa Murapol pragnie się skupić na swojej podstawowej działalności – deweloperskiej i stanowi to dla niej bezwzględny priorytet – mówi Ewa Radkowska Świętoń, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A. - Jesteśmy dumni, że przy dużym wsparciu Murapol S.A. , w ciągu roku, spółka przyjęła nową strategię, której pierwsze efekty już są widoczne.  Na niełatwym rynku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki zarówno inwestycyjne, jak i sprzedażowe.  Otwieramy się na nowe kanały dystrybucji, rozwijamy i uatrakcyjniamy ofertę produktową. Cel podwojenia aktywów pod zarządzaniem traktujemy jako ambitny, ale jak najbardziej osiągalny. Mamy zmotywowany, profesjonalny zespół, który nie boi się wyzwań. – dodaje Ewa Radkowska Świętoń.

W ciągu ostatniego roku Skarbiec TFI zyskał uznanie nie tylko wśród klientów, co oczywiście najbardziej nas cieszy, mediów – zostaliśmy laureatem nagrody Byki i Niedźwiedzie dla najlepszego TFI ubiegłego roku, ale także w branży, czego wyrazem jest wejście do spółki nowego akcjonariusza.

Dzisiaj została opublikowana opóźniona informacja poufna, że w dniu 8 stycznia 2018 r. zarząd Skarbiec Holding podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z akcjonariuszami Trigon TFI S.A. mających na celu docelową zamianę posiadanych przez nich akcji Trigon TFI S.A na akcje nowej emisji Skarbiec Holding. Rozmowy te będą kontynuowane, a ich celem jest opracowanie najbardziej optymalnej formy współpracy i powiązań kapitałowych obu spółek.

- Jak podkreślaliśmy przy okazji prezentowania naszej strategii wyzwania rynkowe wymuszają konsolidację i jako Skarbiec chcemy brać w niej udział. Zarząd Skarbiec Holding i Skarbiec TFI jest zmotywowany, aby w dalszym ciągu dostarczać klientom szeroką ofertę produktów, skoncentrowaną głównie na funduszach związanych z rynkiem kapitałowym. Stawiamy na otwartą współpracę w ramach największej na rynku sieci dystrybucji. Szczególny nacisk będziemy kłaść na to aby fundusze zarządzane przez Skarbiec nadal charakteryzowały się ponadprzeciętnymi wynikami. W naszej ocenie jest to czynnik decydujący o długoterminowym sukcesie. -  podsumowuje Ewa Radkowska Świętoń, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.
 
18
czerwca

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj