skarbiec waga

Polityka inwestycyjna

  • subfundusz dedykowany polskim papierom wartościowym – obligacjom i akcjom
  • elastyczna polityka inwestycyjna umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych
  • zdywersyfikowany portfel akcji i obligacji

Subfundusz inwestuje przede wszystkim na polskim rynku papierów wartościowych. Prowadzi zrównoważoną politykę inwestycyjną w ramach której od 30 do 70% aktywów lokuje w akcje najlepszych polskich spółek o stabilnej sytuacji finansowej i korzystnych perspektywach wzrostu,. Część dłużna oparta jest polskim długu skarbowym oraz papierach korporacyjnych emitentów krajowych. W ograniczonym zakresie Subfundusz inwestuje poza granicami Polski minimalizując ryzyko walutowe. Dzięki elastycznej strategii może dostosowywać się do bieżącej sytuacji rynkowej i ograniczać ryzyko inwestora

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 10.12.2018

relatywne dzień miesiąc kwartał pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Waga -0,87% -2,04% -5,31% -5,58% -7,52% 7,90% 1,35% 34,06%
pełne okresy w tym roku 2017 2016 2015 2014 2013 2012 od początku
Skarbiec Waga -9,08% 13,89% 3,41% -3,80% 1,35% 1,46% 20,61% 195,68%

Zarządzający

Jakub Menc

Absolwent studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość oraz studiów licencjackich na Uniwersytecie Warszawskim na dwóch kierunkach matematyce i ekonomii. Posiada tytuł CFA. Od grudnia 2012 r. do czerwca 2016 r. związany z Nationale-Nederlanden PTE S.A., gdzie współzarządzał Otwartym Funduszem Emerytalnym i Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym. Od czerwca 2016 r. do września 2017 r. pracował jako Zarządzający Funduszami w PKO BP Bankowy PTE S.A., gdzie zarządzał PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI jako Zarządzający funduszem Skarbiec Akcja oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec Waga.

Alokacja aktywów na 31.10.2018

Akcje oraz instrumenty pochodne z ekspozycją na rynek akcji - zaangażowanie netto
73,00%
Papiery dłużne
40,00%
Fundusze i ETF
0,00%

Struktura geograficzna na 31.10.2018

Polska 73% Turcja 0% Rynki Rozwinięte bez USA 6% Rynki Wschodzące i pozostałe 0%
USA 21%

Struktura sektorowa na 31.10.2018

Ubezpieczenia
10,00%
Paliwa
8,00%
Wydobywczy
11,00%
Przemysłowe produkty i usługi
9,00%
Banki
41,00%
Pozostałe
5,00%
IT
8,00%
Dobra konsumpcyjne
11,00%
Metale przemysłowe
6,00%
Usługi
4,00%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 09.10.1997
Benchmark 60% FTSE Poland Government Bond Index + 40% WIG20, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 10.12.2018 295,68 PLN
Wielkość funduszu w dniu 31.10.2018 119 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 4,0%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 72 1140 1010 0000 2820 6000 1002

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Waga - komentarz miesięczny
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj