skarbiec top funduszy stabilnych

Polityka inwestycyjna

  • fundusz funduszy – inwestuje w jednostki funduszy otwartych
  • aktywna alokacja między częścią dłużną i udziałową
  • wysoka płynność i bezpieczeństwo

Fundusz co najmniej 75% Aktywów lokuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułu uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Fundusz nie więcej niż 25% Aktywów lokuje w: akcje, Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. Co najmniej 50% Aktywów Funduszu będzie lokowane w aktywa o charakterze dłużnym tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) papierów dłużnych lub rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe. Nie więcej niż 50% Aktywów Funduszu będzie lokowane w aktywa o charakterze akcyjnym tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) akcyjnych, a także w akcje. Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Skarbiec FIO.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 22.10.2020

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych -0,48% 1,73% 0,54% 9,12% 7,48% 5,88% 17,78% 35,27%
pełne okresy w tym roku 2019 2018 2017 2016 2015 2014 od początku
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych 6,10% 4,65% -5,42% 8,27% 6,69% -1,65% 0,27% 96,91%

Zarządzający

Paweł Regulski

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie Akademia Finansów) – kierunek finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Swoją karierę zawodowa rozpoczął w 2005 roku. W latach 2005 -2011 w Pioneer TFI S.A. a następnie Agent Transferowy Pekao Financial Services Sp. z o.o., na stanowiskach: asystenta ds. obsługi klienta, młodszego konsultanta ds. obsługi klienta, konsultanta ds. obsługi klienta, starszego konsultanta ds. obsługi klienta, oraz koordynatora grupy obsługującej klientów Pioneer TFI. Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży w Departamencie klienta prestiżowego oraz w Departamencie wsparcia sprzedaży.

Kamil Sobolewski

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

Alokacja aktywów na 30.09.2020

Tytuły uczestnictwa (akcyjne)
32%
Tytuły uczestnictwa (dłużne)
50%
Instrumenty pochodne
0%
Pozostałe aktywa
18%

Struktura geograficzna na 30.09.2020

Polska 67% Rynki Wschodzące i pozostałe 2% Rynki Rozwinięte 9% Pozostałe 4%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 10.02.2005
Benchmark 70% WIBID 3M + 30% WIG20, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem.
Informacje o zarządzającym Odpowiada za selekcję funduszy w ramach geografii i klas aktywów - Paweł Regulski (od 09.2018). Odpowiada za alokację ze względu na geografię lub klasy aktywów, a także za selekcję w przypadku inwestycji bezpośrednich w papiery wartościowe - Kamil Sobolewski (od 01.2019)
Wartość jednostki uczestnictwa na 22.10.2020 197,50 PLN
Wielkość funduszu w dniu 30.09.2020 43 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 2,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 2,5%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Funduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 86 1140 1010 0000 3516 5700 1006

Do pobrania

Karta funduszu
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Wymagane prawem informacje dotyczące Specjalistycznego Fundusz Inwestycyjnego Otwartego, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Fundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj