Polityka inwestycyjna

  • inwestycje w akcje na rynkach wschodzących
  • portfel oparty na ETF-ach na indeksy giełdowe
  • zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym
 

Subfundusz inwestuje w rynki akcji w gospodarkach wschodzących. Strategia oparta jest na alokacji geograficznej w te rynki, które dają najlepsze perspektywy wzrostu. Realizowana jest poprzez nabywanie ETFów i funduszy replikujących zachowanie indeksów giełdowych na tych rynkach. Polityka subfunduszu w znacznej mierze opiera się na analizie czynników makroekonomicznych, które pozwalają wyłonić najbardziej obiecujące kierunki inwestycji. Pozycje w twardych walutach są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 14.02.2019

relatywne dzień miesiąc kwartał pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Rynków Wschodzących -0,25% 5,34% 5,61% -1,22% -2,76% 24,85% - -
pełne okresy w tym roku 2018 2017 2016 2015 2014 2013 od początku
Skarbiec Rynków Wschodzących 7,44% -10,89% 6,83% 10,01% -11,23% - - 2,28%

Zarządzający

Paulina Brandstätter

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem. Karierę zawodową rozpoczęła w 2011 Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 na stanowisku młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami.

Alokacja aktywów na 31.12.2018

Tytuły uczestnictwa (akcyjne)
88,00%
Gotówka i ekwiwalenty
12,00%

Struktura geograficzna na 31.12.2018

Azja 78% Europa 5% Ameryka Południowa 6% Ameryka Północna 3%
Afryka 8%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 26.02.2014
Benchmark 10% w skali roku
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 14.02.2019 8,09 PLN
Wielkość funduszu w dniu 31.12.2018 7 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 3,5%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 33 1140 1010 0000 5858 7200 1003

Do pobrania

Karta funduszu
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Dane na dzień 13.01.2014. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Subfundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. W dniu 26 listopada 2013 r. dokonano zmiany nazwy Subfunduszu, która do daty zmiany brzmiała Subfundusz SKARBIEC – ALOKACJI GLOBALNEJ.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj