Skarbiec Rynków Surowcowych

skarbiec rynkow surowcowych

Polityka inwestycyjna

  • inwestycje w rynki towarowe
  • ekspozycja na wszystkie grupy surowców
  • płynny portfel oparty o ETFy
 

Wyniki historyczne

Kategoria AKategoria B
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 06.12.2018

relatywne dzień miesiąc kwartał pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Rynków Surowcowych -2,34% -4,33% -3,13% -9,78% -3,28% - - -
pełne okresy w tym roku 2017 2016 2015 2014 2013 2012 od początku
Skarbiec Rynków Surowcowych -6,85% - - - - - - 0,25%

Zarządzający

Edgar Mikołajek

jest absolwentem Finansów i Bankowości na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Informatyki na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Jest doradcą inwestycyjnym (nr licencji 637) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja nr 3154). Uczestnik programów CFA, CAIA, FRM. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Domu Maklerskim BZW BK. Od listopada 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 14.07.2017
Benchmark 100% Reuters/Jefferies CRB Index, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 06.12.2018 51,64 PLN
Wielkość funduszu w dniu 31.10.2018 66 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 10000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5.5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 2.5%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 08 1140 1010 0000 5206 4600 1035

Do pobrania

Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj