skarbiec rynkow rozwinietych

Polityka inwestycyjna

  • inwestycje w akcje na rynkach rozwiniętych
  • portfel oparty na ETF-ach na indeksy giełdowe
  • zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym
 

Subfundusz inwestuje w rynki akcji w gospodarkach rozwiniętych. Strategia oparta jest na alokacji geograficznej w te rynki, które dają najlepsze perspektywy wzrostu. Realizowana jest poprzez nabywanie ETFów i funduszy replikujących zachowanie indeksów giełdowych na tych rynkach. Polityka subfunduszu w znacznej mierze opiera się na analizie czynników makroekonomicznych, które pozwalają wyłonić najbardziej obiecujące kierunki inwestycji. Pozycje walutowe są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 22.10.2020

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Rynków Rozwiniętych USD -0,12% 1,69% 1,01% 22,55% 1,29% 2,99% 25,53% -
pełne okresy w tym roku 2019 2018 2017 2016 2015 2014 od początku
Skarbiec Rynków Rozwiniętych USD -5,28% 21,66% -16,10% 40,56% -4,96% -6,27% - 7,94%

Zarządzający

Paulina Brandstätter

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem. Karierę zawodową rozpoczęła w 2011 Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 na stanowisku młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami.

Alokacja aktywów na 30.09.2020

Tytuły uczestnictwa
78%
Gotówka,Depozyty oraz Ekwiwalenty
22%

Struktura geograficzna na 30.09.2020

Francja 6% Niemcy 8% USA 56% Włochy 3%
Pozostałe 8% Hiszpania 3% Japonia 11% Canada 3%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 26.02.2014
Benchmark 10% WIBID 3M + 90% MSCI World Index (USD),pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.
Informacje o zarządzającym Skarbiec TFI
Wartość jednostki uczestnictwa na 22.10.2020 33,04 USD
Wielkość funduszu w dniu 30.09.2020 19 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000 USD
Minimalna kolejna wpłata 1000 USD
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,0%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 2,5%
Rachunek nabyć 55 1140 1010 0000 3194 2700 1005 (USD)

Do pobrania

Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa we wrześniu 2020
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Subfundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. W dniu 26 listopada 2013 r. dokonano zmiany nazwy Subfunduszu, która do daty zmiany brzmiała Subfundusz SKARBIEC – Top Funduszy Zagranicznych.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj