znajdz doradcezainwestuj onlineW dniu 2.11.2018 roku nastapiła zmiana nazwy subfunduszu, poprzednia nazwa to Skarbiec Kasa.

Polityka inwestycyjna

  • fundusz krótkoterinowy dłużny – inwestycje głównie w krótkie dłużne papiery wartościowe
  • bardzo wysoka płynność inwestycji
  • bezpieczna przystań na czas wysokiej zmienności na ryzykownych rynkach
 

Subfundusz pieniężny lokujący aktywa głównie w instrumenty rynku pieniężnego, skarbowe obligacje zmienno- i stałokuponowe oraz inne papiery dłużne, w tym papiery komercyjne. Konserwatywna polityka umożliwia umorzenie jednostek dnia następnego po złożeniu zlecenia według wyceny z dnia poprzedniego. Najbezpieczniejszy subfundusz w ofercie Skarbiec TFI.

Wyniki historyczne

Kategoria AKategoria BKategoria PPE
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 10.12.2018

relatywne dzień miesiąc kwartał pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Oszczędnościowy (d. Skarbiec Kasa) 0,03% 0,03% 0,33% 0,35% 1,57% 5,97% 9,76% 33,60%
pełne okresy w tym roku 2017 2016 2015 2014 2013 2012 od początku
Skarbiec Oszczędnościowy (d. Skarbiec Kasa) 1,48% 2,95% 1,22% 1,50% 2,14% 2,66% 4,95% 251,06%

Zarządzający

Dariusz Lasek

jest absolwentem wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie oraz ukończył studium doktoranckie w dziedzinie Ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego oraz licencję doradcy inwestycyjnego. Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 1998 roku w Domie Maklerskim Penetrator .W latach 1998-2001 doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk rynku papierów dłużnych i główny ekonomista w Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz w Commercial Union Investment Management (obecnie grupa Aviva). W latach 2002-2017 pracował w Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jako zarządzający funduszami i portfelami, dyrektor inwestycyjny - papiery dłużne, główny ekonomista i prokurent. Wielokrotnie nagradzany m.in: złoty portfel 2005 w kategorii najlepszy fundusz zagraniczny papierów dłużnych; złoty portfel 2011 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony. Od października 2017 członek zarządu Skarbiec TFI, odpowiedzialny za nadzorowanie inwestycji w papiery dłużne we wszystkich funduszach z oferty Skarbiec TFI.

Alokacja aktywów na 31.10.2018

Depozyty (gotówka)
25,00%
Obligacje Skarbowe
37,00%
Obligacje Bankowe
15,00%
Listy zastawne
2,00%
Obligacje Korporacyjne
6,00%
Obligacje Zagraniczne
22,00%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 09.10.1997
Benchmark 100% WIBID 6M, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 10.12.2018 351,06 PLN
Wielkość funduszu w dniu 31.10.2018 833 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 0,0%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 0,9%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 84 1140 1010 0000 2820 5200 1002

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Oszczędnościowy - komentarz miesięczny
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj