znajdz doradcezainwestuj online

skarbiec markwt neutral

Polityka inwestycyjna

  • selekcja najlepszych spółek z regionu
  • eliminacja ryzyka rynkowego (systematycznego)
  • możliwość zarabiania podczas spadków indeksów
 

Subfundusz wykorzystuje strategię Market Neutral, tj. osiągania zysków z selekcji spółek niezależnie od zachowania indeksów giełdowych. Akcje zabezpieczane są kontraktami terminowymi a inwestor zarabia gdy stopa zwrotu z akcji jest wyższa niż stopa zwrotu z indeksu. Do portfela trafiają walory najlepszych spółek z regionu Nowej Europy oraz rynków rozwiniętych, wyselekcjonowanych w oparciu o sprawdzoną metodologię. Akcje mogą stanowić do 80% wartości portfela, jednak nie mniej niż jego połowę.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 06.12.2018

relatywne dzień miesiąc kwartał pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Market Neutral 0,27% -2,32% -6,29% -7,19% 0,53% 1,93% 12,60% -
pełne okresy w tym roku 2017 2016 2015 2014 2013 2012 od początku
Skarbiec Market Neutral 0,60% 4,22% -1,34% 10,94% -2,98% 21,46% - 33,29%

Zarządzający

Bartosz Szymański

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.

Alokacja aktywów na 31.10.2018

Akcje
66,00%
Kwity depozytowe
1,00%
Instrumenty dłużne
2,00%
Gotówka i ekwiwalenty
31,00%

Struktura geograficzna na 31.10.2018

Polska 4% Rynki Rozwinięte bez USA 39% USA 57%

Struktura sektorowa na 31.10.2018

Usługi
24,00%
IT
25,00%
Przemysłowe produkty i usługi
24,00%
Dobra konsumpcyjne
23,00%
Spożywczy
1,00%
Ochrona zdrowia
4,00%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 27.08.2012
Benchmark 10% w skali roku
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 06.12.2018 133,29 PLN
Wielkość funduszu w dniu 31.10.2018 49 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 3,0%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 84 1140 1010 0000 5413 1500 1003

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Market Neutral - komentarz miesięczny
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj