Polityka inwestycyjna

  • fundusz pieniężny – inwestycje w krótkie i bezpieczne dłużne papiery wartościowe
  • bardzo wysoka płynność i bezpieczeństwo
  • bezpieczna przystań na czas wysokiej zmienności na rynkach
 

Subfundusz pieniężny lokujący aktywa głównie w instrumenty rynku pieniężnego, skarbowe obligacje zmienno- i stałokuponowe oraz inne papiery dłużne, w tym papiery komercyjne. Konserwatywna polityka umożliwia umorzenie jednostek dnia następnego po złożeniu zlecenia według wyceny z dnia poprzedniego. Najbezpieczniejszy subfundusz w ofercie Skarbiec TFI.

Wyniki historyczne

Kategoria AKategoria BKategoria PPE
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 21.10.2019

relatywne dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Konserwatywny (d. Skarbiec Oszczędnościowy) 0,01% 0,14% 0,55% 1,44% 2,58% 8,17% - -
pełne okresy w tym roku 2018 2017 2016 2015 2014 2013 od początku
Skarbiec Konserwatywny (d. Skarbiec Oszczędnościowy) 2,08% 2,28% 3,41% - - - - 9,44%

Zarządzający

Grzegorz Zatryb

jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.

Alokacja aktywów na 30.09.2019

Obligacje Skarbowe Polskie
56,00%
Obligacje Skarbowe Zagraniczne
19,00%
Obligacje Nieskarbowe Walutowe
3,00%
Obligacje Złotowe Bankowe
12,00%
Obligacje Złotowe Pozostałe
3,00%
Obligacje Samorządowe
8,00%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 03.08.2015
Benchmark 100% WIBID 6M, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 21.10.2019 364,31 PLN
Wielkość funduszu w dniu 30.09.2019 565 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 0,00%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 0,45%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie brak
Rachunek nabyć Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia

Do pobrania

Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj