Skarbiec Konserwatywny Plus (d. Oszczędnościowy Plus)

 

Polityka inwestycyjna

  • inwestycja w obligacje korporacyjne starannie dobranych emitentów z całego świata
  • wykorzystuje najbardziej płynne rynki obligacji
  • stabilna stopa zwrotu
 

Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum dłużnych papierów wartościowych, w tym w obligacje korporacyjne emitowane przez sprawdzone spółki. Wykorzystując wysoką dodatnią korelację rynków, wyszukuje okazje inwestycyjne na najbardziej płynnych rynkach. Pozycje w obcych walutach są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym, co zapewnia dodatkowy dochód.

Wyniki historyczne

Kategoria AKategoria B
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 21.10.2019

relatywne dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Konserwatywny Plus (d. Oszczędnościowy Plus) -0,02% 0,14% 0,69% 1,70% 3,43% 8,01% - -
pełne okresy w tym roku 2018 2017 2016 2015 2014 2013 od początku
Skarbiec Konserwatywny Plus (d. Oszczędnościowy Plus) 3,14% 1,28% 3,13% 2,82% - - - 11,10%

Zarządzający

Kamil Sobolewski

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy inwestycyjnych. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem. Główny strateg Skarbiec TFI.

Alokacja aktywów na 30.09.2019

Obligacje Złotowe Pozostałe
5,00%
Obligacje Nieskarbowe Walutowe
18,00%
Obligacje Złotowe Bankowe
8,00%
Obligacje Skarbowe Polskie
31,00%
Obligacje Skarbowe Zagraniczne
22,00%
Depozyty (gotówka) i ekwiwalenty
17,00%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 25.11.2015
Benchmark WIBID 3M + 2% w skali roku
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 21.10.2019 111,10 PLN
Wielkość funduszu w dniu 30.09.2019 200 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 1,0%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 1,55%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Konserwatywny Plus - komentarz miesięczny
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską, pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj