znajdz doradcezainwestuj online

Skarbiec Globalny Malych i Srednich Spolek


Polityka inwestycyjna

  • akcje najbardziej atrakcyjnych małych i średnich spółek na świecie, głównie z rynków rozwiniętych
  • fundamentalny dobór spółek o dużym potencjale wzrostu biznesu i wysokiej płynności
  • młodzi liderzy w innowacyjnych sektorach

 

Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek inwestuje w starannie wybrane spółki z całego świata, cechujące się średnią lub niską kapitalizacją. W portfelu znajdują się akcje firm, które charakteryzuje wysoka dynamika rozwoju. Wiele z nich działa w najbardziej innowacyjnych sektorach dzięki czemu w największym stopniu korzystają z szybkiego wzrostu konsumpcji i udziału wysokich technologii. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Portfel w niewielkim stopniu uzupełniany jest o walory szczególnie dynamicznych firm z rynków wschodzących. Zdecydowana większość portfela zabezpieczona jest przed ryzykiem kursowym.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 22.10.2020

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek 1,22% 4,91% 7,08% 30,75% 40,86% 31,69% 79,55% -
pełne okresy w tym roku 2019 2018 2017 2016 2015 2014 od początku
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek 27,39% 14,67% -11,01% 33,41% 1,81% - - 84,78%

Zarządzający

Bartosz Szymański

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.

Tomasz Piotrowski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku Finanse i Bankowość i programu Master Studies in Finance. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie Malardalen w Szwecji. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku, w DWS Polska TFI S.A. (Grupa Deutsche Bank) - początkowo jako Analityk Rynku Akcji, a od 2009 r. na stanowisku Zarządzający Funduszami / Analityk, gdzie zajmował się m.in. funduszami funduszy (FoF), zarządzaniem pozycją walutową TFI (spot, hedging), zarządzaniem płynnością funduszy i planowaniem strategii inwestycji zagranicznych funduszy. W latach 2010-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz, następnie w Departamencie Zarządzania Aktywami jako Analityk i Zarządzający.. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.

Michał Cichosz

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.

Paulina Brandstätter

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem. Karierę zawodową rozpoczęła w 2011 Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 na stanowisku młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami.

Alokacja aktywów na 30.09.2020

Akcje
92%
Gotówka i ekwiwalenty
6%
Kwity Depozytowe
2%

Struktura geograficzna na 30.09.2020

USA 88% Polska 4% Holandia 2% Pozostałe 3%
Niemcy 2% Szwajcaria 1%

Struktura sektorowa na 30.09.2020

Przemysł
4,00%
IT
34,00%
Dobra podstawowe
2,00%
Ochrona zdrowia
51,00%
Dobra dyskrecjonalne
4,00%
Finanse
2,00%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 14.10.2015
Benchmark 100% MSCI World Mid Cap Index (USD), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.
Informacje o zarządzającym Bartosz Szymański (od 10.2016), Michał Cichosz (od 12.2018), Tomasz Piotrowski (od 12.2018), Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Wartość jednostki uczestnictwa na 22.10.2020 253,10 PLN
Wielkość funduszu w dniu 30.09.2020 33 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 3,0%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad 100% MSCI World Mid Cap Index (USD) pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.
Rachunek nabyć 38 1140 1010 0000 5206 3800 1002

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek - komentarz miesięczny
Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa we wrześniu 2020
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. W dniu 28 marca 2014 roku nastąpiło połączenie Subfunduszy Skarbiec-Selektywny Nowej Europy i Skarbiec Akcji Nowej Europy. W dniu 14 października 2015 r. dokonano zmiany nazwy Subfunduszu, która do daty zmiany brzmiała Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj