znajdz doradcezainwestuj online

Skarbiec Globalny Malych i Srednich Spolek


Polityka inwestycyjna

  • akcje najlepszych małych i średnich spółek, głównie z rynków rozwiniętych
  • inwestycje w branże o największym potencjale wzrostu
  • polityka inwestycyjna bazuje na analizie fundamentalnej

Subfundusz lokuje środki przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, w tym głownie akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach regulowanych i zorganizowanych (co najmniej 66% wartości aktywów netto Subfunduszu). Subfundusz będzie inwestował również w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy w funduszach inwestycyjnych otwartych, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy (subfunduszy) inwestujących w małe i średnie spółki.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 10.12.2018

relatywne dzień miesiąc kwartał pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek 0,50% -5,73% -17,46% -17,80% -7,29% 26,49% - -
pełne okresy w tym roku 2017 2016 2015 2014 2013 2012 od początku
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek -8,03% 33,41% 1,81% - - - - 30,73%

Zarządzający

Bartosz Szymański

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.

Alokacja aktywów na 31.10.2018

Akcje
85,00%
Gotówka i ekwiwalenty
15,00%

Struktura geograficzna na 31.10.2018

Rynki Rozwinięte bez USA 36% USA 64%

Struktura sektorowa na 31.10.2018

Przemysłowe produkty i usługi
39,00%
Dobra konsumpcyjne
15,00%
IT
23,00%
Usługi
9,00%
Samochodowy
4,00%
Ochrona zdrowia
8,00%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 14.10.2015
Benchmark 100% MSCI World Mid Cap Index (PLN), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 10.12.2018 179,06 PLN
Wielkość funduszu w dniu 31.10.2018 45 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 4,0%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad 100% MSCI EM Europe pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.
Rachunek nabyć 38 1140 1010 0000 5206 3800 1002

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek - komentarz miesięczny
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. W dniu 28 marca 2014 roku nastąpiło połączenie Subfunduszy Skarbiec-Selektywny Nowej Europy i Skarbiec Akcji Nowej Europy. W dniu 14 października 2015 r. dokonano zmiany nazwy Subfunduszu, która do daty zmiany brzmiała Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj