Skarbiec Global Select Equity

Polityka inwestycyjna

 • inwestuje w akcje spółek na całym świecie
 • selekcja najlepszych spółek w oparciu o analizę fundamentalną
 • inwestuje w spółki, które stanowią najlepsze pomysły inwestycyjne analityków JP Morgan AM

 

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszu JPMorgan Global Select Equity C USD, którego celem jest osiąganie stopy zwrotu z inwestowania w akcje spółek na całym świecie. Zaangażowanie w jednostki uczestnictwa funduszu JPMorgan Global Select Equity w portfelu subfunduszu wynosi od 65 do 100% aktywów. Pozostała część portfela subfunduszu, jest lokowana w depozyty bankowe oraz papiery dłużne emitowane, lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Zarządzający inwestuje w spółki, które stanowią najlepsze pomysły inwestycyjne analityków JP Morgan AM. Fundusz jest uniwersalnym globalnym funduszem akcji.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 29.06.2020

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Global Select Equity w likwidacji -0,80% 1,56% 13,33% -12,72% -6,79% -2,64% 0,40% -
pełne okresy w tym roku 2019 2018 2017 2016 2015 2014 od początku
Skarbiec Global Select Equity w likwidacji -12,72% 21,27% -13,67% 11,80% 8,09% -9,65% 14,67% 17,09%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 02.12.2013
Benchmark brak
Informacje o zarządzającym Skarbiec TFI
Wartość jednostki uczestnictwa na 29.06.2020 117,09 PLN
Wielkość funduszu w dniu 29.05.2020 3 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,50%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 2,04%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie brak
Rachunek nabyć 79 1140 1010 0000 5475 9100 1003

Informacje o funduszu bazowym:
JPMorgan Global Select Equity Fund C

 

Informacje o funduszu bazowym

Istotne informacje

 • Benchmarkiem funduszu: MSCI World Index (Total Return Net). Zarządzający nie poprzestaje jednak na biernym odtworzeniu indeksu, a takim doborze spółek, by osiągać stopy zwrotu atrakcyjniejsze od benchmarku, co skutecznie udaje się realizować w ponad 37 letniej historii.
   
 • Cel inwestycyjny jest budowany w oparciu o analizę fundamentalną Fundusz typowo akcyjny, gdzie minimum 67% aktywów funduszu jest lokowane jest w akcje spółek.
   
 • Selekcja spółek odbywa się w oparciu o analizę fundamentalną i są to najlepsze pomysły inwestycyjne ponad 400 analityków akcji działających na wszystkich kontynentach.
   
 • Ogromne doświadczenie zarządzających portfelem, jak i lokalna wiedza zespołu analityków gwarantujące niesłychaną stabilność jak i efektywność procesu inwestycyjnego.
   
 • Doskonałe wyniki zarządzania dobrze ocenione przez Agencję Morningstar TM. Dla funduszy jest mierzona. Fundusz posiada aktualnie pięć gwiazdek w kategorii Global Large-Cap Blend Equity.
   
 • Fundusz JPMorgan Global Select Equity został uruchomiony w 1981 roku i posiada ponad 282,5 mln USD aktywów.
Początek działalności:
26.03.1998
Wielkość subfunduszu:
336 mln USD
Zarządzajacy:
Helge Skibeli,
Kay Herr.
Benchmark:
MSCI World Index (Total Return Net)
 

TOP 10

Aktywa

nazwa udział region udział sektor udział
Alphabet (Media) 3,0% Stany Zjednoczone 57,1% Banki 13,4%
Microsoft (IT) 2,4% Europa bez Wielkiej Brytanii 22,5% Przemysł 10,5%
Amazon.com (Media) 1,9% Wielka Brytania 7,2% Farmacja 8,7%
Apple (IT) 1,7% Japonia 6,2% Media 6,4%
Pfizer (Farmacja) 1,6% Kraje Pacyfiku bez Japonii 2,6% Technologia 6,2%
UnitedHealth (Służba zdrowia) 1,5% Rynki wschodzące 1,5% Energetyka 5,8%
Schneider Electric (Przemysł) 1,4% Gotówka 2,9% Ubezpieczenia 5,8%
Cititgroup (Bank) 1,4%     Nieruchomości 5,6%
Prudential (Ubezpieczenia) 1,4%     Gotówka 2,9%
Bank of America (Bank) 1,4%        

Do pobrania

Karta funduszu
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielonym w ramach Skarbiec Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym Skarbiec Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. W dniu 1.03.2018 nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu i jego polityki. Poprzednia nazwa to Skarbiec US STEEP Fund Polska.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj