Skarbiec Global Income

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu Skarbiec Global Income („Subfundusz”) jest długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz będzie lokować od 65% do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - Subfundsz będący częścią JPMorgan Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Global Income C. Nie więcej niż 35% aktywów będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i depozyty bankowe.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 29.06.2020

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Global Income w likwidacji -0,57% 0,50% 6,35% -8,37% -6,21% -1,85% - -
pełne okresy w tym roku 2019 2018 2017 2016 2015 2014 od początku
Skarbiec Global Income w likwidacji -8,37% 10,04% -6,33% 9,02% - - - 9,13%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 09.05.2016
Benchmark brak
Informacje o zarządzającym Skarbiec TFI
Wartość jednostki uczestnictwa na 29.06.2020 109,13 PLN
Wielkość funduszu w dniu 29.05.2020 4 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,50%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 2,04%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie brak
Rachunek nabyć 62 1140 1010 0000 5562 2100 1002

Informacje o funduszu bazowym:
JPMorgan Funds Global Income Fund C (acc) PLN

 

Informacje o funduszu bazowym

Istotne informacje

 • Benchmarkiem jest: 40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EU/35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR/25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total ReturnGross) Hedged to EUR.
   
 • Podstawowym założeniem w strategii inwestycyjnej jest elastyczność pod względem doboru instrumentów finansowych, zarówno geograficznym, klasy aktywów, kapitalizacji rynkowej i struktury kapitałowej wybranych papierów wartościowych. Ta elastyczność pozwala wykorzystać najlepsze możliwości generowania atrakcyjnych stóp zwrotu. Fundusz przyjmuje średnio i długoterminową perspektywę rynków, koncentrując się na inwestycjach, które są odpowiednie przez następne 6-12 miesięcy.
   
 • Proces inwestycyjny jest kombinacją dwóch metod analitycznych: analizy top-down służącej określeniu alokacji w poszczególne kategorie aktywów i kraje na podstawie oceny globalnej gospodarki i aktualnych trendów oraz analizy bottom-up by wyselekcjonować inwestycje mogące zapewnić stabilny dochód przy akceptowalnym poziomie ryzyka.
   
 • Najważniejsze pozycje to: obligacje o wysokiej rentowności, akcje spółek wypłacających wysoką dywidendę, fundusze inwestujące w nieruchomości, obligacje przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym i dług rynków wschodzących. W obszarze zainteresowania są wszystkie klasy aktywów, łącznie z instrumentami pochodnymi. Poziom zaangażowania w portfelu jest wynikiem rygorystycznego procesu analitycznego, jak i bieżącej oceny ryzyka.
   
 • Mocną stroną strategii funduszu jest proces zarządzania ryzykiem i jego monitorowania. Odbywa się to w sposób ciągły zarówno na etapie budowy portfela jak i w trakcie trwania inwestycji.
   
 • Wspomagany jest własnymi rozwiązaniami informatyczne ułatwiającymi całodobową bieżącą ocenę ryzyka, jak i określanie jego poziomu w przeszłości. Zespół zarządzania ryzykiem jest niezależny od zespołu zarządzającego.
Początek działalności:
06.07.2015
Wielkość subfunduszu:
24 mld EUR
Zarządzajacy:
Michael Schoenhaut,
Talib Sheikh,
Eric Bernbaum
Benchmark:
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to PLN / 35% MSCI World Index
(Total Return Net) Hedged to PLN / 25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to PLN
 

TOP 10

Aktywa

nazwa udział region udział sektor udział
HSBC 0,7% Stany Zjednoczone 50,5% High Yield 26,2%
Novartis 0,7% Europa bez Wielkiej Brytanii 16,9% Akcje globalne 15,7%
Rio Tinto 0,7% Rynki wschodzące 14,7% Akcje europejskie 14,0%
Occidental Petroleum 0,6% Wielka Brytania 8,3% Akcje uprzywilejowane 8,9%
Vodafone 0,6% Kanada 1,8% Akcje rynków wschodzących 7,6%
Pfizer 0,5% Japonia 1,1% Obligacje rynków wschodzących 6,7%
Royal Dutch Shell 0,5% Azja bez Japonii 1,0% Global REITs 5,7%
UPM 0,5% Australia i Nowa Zelandia 0,5% US Inv Grade 4,3%
Daimler 0,4%     Non agency mortgages 3,9%
Swiss Re 0,4%     Obligacje zamienne 1,8%

Do pobrania

Karta funduszu
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielonym w ramach Skarbiec Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym Skarbiec Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. W dniu 1.12.2017 nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu. Poprzednia nazwa to Skarbiec JPMorgan Global Income Fund Polska.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj