Skarbiec Global Bond Opportunities

Polityka inwestycyjna

 • inwestowanie w sposób oportunistyczny w portfel dłużnych papierów wartościowych i walut,
 • niezależnie od otoczenia rynkowego inwestycje w spółki z całego świata
 • rekomendowany inwestorom poszukujących alternatywy dla samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w fundusze zagraniczne

 

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszu JPMorgan Global Bond Opportunities zarządzanego przez JPMorgan AM, których udział w portfelu wynosi od 65% do 100%. Pozostała część portfela jest lokowana w depozyty bankowe, papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Funduszu JPMorgan Global Bond Opportunities jest funduszem absolutnej stopy zwrotu, inwestującym w sposób oportunistyczny w dłużne papiery wartościowe oraz waluty, niezależnie od otoczenia rynkowego. Szczególną cechą funduszu jest możliwość zainwestowania we wszystkie możliwe rynki dłużne, w tym obligacje nie posiadające ratingu inwestycyjnego (maksymalne zaangażowanie do 75% aktywów), przy jednoczesnym zachowaniu zmienności nie przekraczającej 5%-10% w skali roku.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 29.06.2020

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Global Bond Opportunities w likwidacji -0,38% 0,80% 4,78% 0,43% 1,62% 5,15% 9,10% -
pełne okresy w tym roku 2019 2018 2017 2016 2015 2014 od początku
Skarbiec Global Bond Opportunities w likwidacji 0,43% 7,37% -3,44% 2,42% 3,75% -0,46% 2,62% 13,87%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 02.12.2013
Benchmark brak
Informacje o zarządzającym Skarbiec TFI
Wartość jednostki uczestnictwa na 29.06.2020 113,87 PLN
Wielkość funduszu w dniu 29.05.2020 4 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 2,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 1,3%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie brak
Rachunek nabyć 11 1140 1010 0000 5476 0400 1003

Informacje o funduszu bazowym:
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund C

 

Informacje o funduszu bazowym

Istotne informacje

 • Benchmarkiem funduszu jest Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) zabezpieczony do EUR. Dodatkowo zarządzający dąży do osiągnięcia w okresach rocznych dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od aktualnych warunków rynkowych – realizując strategię typu „total return”.
   
 • Swoboda w doborze wszystkich dostępnych na rynku globalnym instrumentów dłużnych: obligacji skarbowych, korporacyjnych, walut, niezależnie od posiadanego ratingu inwestycyjnego.
   
 • Proces inwestycyjny charakteryzuje się dużą elastycznością w zakresie alokacji w poszczególne kategorie obligacji czy „czasu trwania” (Duration) portfela.
   
 • W skrajnie niekorzystnych realiach rynkowych 100% aktywów funduszu może być zainwestowane w instrumenty rynku pieniężnego, jak i Duration portfela może zawierać się w przedziale od -2lat do +8lat.
   
 • Doświadczony i stabilny zespół ponad 280 specjalistów działających lokalnie w 7 krajach i czterech kontynentach.
   
 • Doskonałe wyniki zarządzania dobrze ocenione przez Agencję Morningstar TM. Fundusz posiada aktualnie cztery gwiazdki w kategorii Global Flexible Bond USD Hedged.
   
 • Fundusz JPMorgan Global Bond Opportunities działa od 2013 roku i posiada ponad 5 mld USD aktywów.
Początek działalności:
07.12.2015
Wielkość subfunduszu:
5,8 mld USD
Zarządzajacy:
Robert Michele,
Iain Stealey,
Nicholas J. Gartside
Benchmark:
Bloomberg Barclays Multiverse Index
 

Alokacja - waluta

Aktywa

waluta udział region udział sektor udział
USD 92,7% Stany Zjednoczone 48,2% High Yield 35,5%
IDR 3,0% Luksemburg 4,1% Investment Grade 20,7%
RUB 2,1% Hiszpania 3,9% Dług rynki wschodzące 18,4%
CZK 2,0% Wileka Brytania 3,6% Hipoteki (Non-Call) 8,2%
BRL 1,9% Rosja 3,2% Inne 5,4%
MYR 1,0% Francja 3,2% Papiery rządowe 4,8%
NZD -1,0% Indonezja 3,0% Asset Backed Securities 3,0%
SEK -1,0% Kajmany 2,7% Hipoteki (Prepay Sensitive) 4,3%
SGD -1,5% Włochy 1,7% Gotówka 1,5%
Inne -5,8% Pozostałe 24,4%    

Do pobrania

Karta funduszu
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielonym w ramach Skarbiec Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym Skarbiec Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. W dniu 1.03.2018 nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu i polityki inwestycyjnej. Poprzednia nazwa to Skarbiec Global Strategic Bond.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj