Skarbiec Obligacja. Czerwiec 2020.

07.07.2020

Grzegorz Zatryb, Mateusz Roda

Wyniki subfunduszu 

W czerwcu stopa zwrotu subfunduszu wyniosła 0,28 %, co dało  miejsce w pierwszym kwartylu grupy porównawczej. W tym okresie benchmark stracił -0,38%, a mediana grupy porównawczej wyniosła -0,05%. Od początku roku  wynik wynosi  4,47% i plasuje subfundusz w pierwszym kwartylu.  Na wyniki  największy wpływ miało lepsze zachowanie się  obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa,  niż obligacji skarbowych oraz właściwa selekcja papierów.   Pozytywnie do wyniku kontrybuowały narastające kupony. 

Pozycjonowanie subfunduszu 

Portfel subfunduszu zbudowany jest w oparciu o obligacje Skarbu Państwa, a od maja również o obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, które na moment zakupu dawały rentowność o około  0,7% większą  w porównaniu do  obligacji skarbowych.  Skarbówki stanowiły na koniec miesiąca prawie 50% portfela, z czego większość były to  obligacje stałokuponowe.  Blisko  40% portfela  ulokowane było w papiery gwarantowane przez Skarb Państwa. Około  15% aktywów na koniec miesiąca  stanowi gotówka  i ekwiwalenty. Duration portfela było w trakcie miesiąca wydłużane i skracane. Na koniec miesiąca  poniżej średniego  poziomu w czerwcu, ze względu na nadchodzącą podaż obligacji gwarantowanych. 

Strategia inwestycyjna 

Skarbiec Obligacja  jest funduszem dającym ekspozycję  na  polskie obligacje skarbowe. Czerwiec był miesiącem wzrostu rentowności na obligacjach z zapadalnością powyżej czterech lat, jednak mimo to udało się nam osiągnąć  dodatnią stopę zwrotu. W tym miesiącu byliśmy beneficjentem posiadania obligacji  gwarantowanych zakupionych w maju. Ich spread do obligacji skarbowych zawęził się. Uważamy, że  część portfela  zaalokowana w te papiery stanowi stabilny składnik dający większe bieżące kupony, bez podnoszenia ryzyka stopy procentowej.  Nie wykluczamy możliwości zwiększenia lub dywersyifkacji  pozycji w tych papierach, jednak  nie będzie to już  w dużej skali. Ponadto  uważamy, że emisje obligacji  gwarantowanych dają możliwości i okazje do aktywnego zarządzania portfelem skarbowym z pozytywnymi  dla portfela efektami. 

Tak jak sądziliśmy, rentowności na krótkim końcu krzywej uległy dalszemu spadkowi. Rynkowi ciążyły  nowe emisje obligacji covidowych, które odbyły się  w czerwcu  w tenorach na zapadalnościach 2027 -2030.    Kolejne emisje w lipcu po raz kolejny będą  ciążyć rynkowi.   Należy jednak  pamiętać, że te emisje się skończą.   Planowana  podaż  na trzeci kwartał  jest niska.  Ministerstwo Finansów  uzbierało na rachunkach 107 mld zł, więc nawet po rewizji budżetu  może się okazać, że nie ma potrzeby pozyskiwania wielu środków na ten rok. Na  operacjach zakupu obligacji NBP  w czerwcu dwukrotnie odkupiono  również  obligacje skarbowe, co pokazuje, że jest chęć wspierania  polskiego  rynku skarbowego  i zdejmowania  ciężaru , który mógł powodować wzrost rentowności.  

Według nas,  po okresie  korekty i wymiany grup inwestorów, warto przytrzymać polskie obligacje skarbowe.  Rzeczywistość pokazuje, że wychodzenie z recesji nie będzie takie łatwe, ani V-kształtne, więc polityka niskich stóp procentowych oraz aktywnego niestandardowego realizowania  polityki pieniężnej, np. poprzez zakupy papierów skarbowych będzie musiała być utrzymywana dłużej, niż to się  mogło na początku wydawać. Powinno to skutkować kompresją  spreadu obligacji do swapa. To sprawia, że jest szansa  generowania  pozytywnego wyniku na polskich obligacjach.  

Powiązane komentarze
07.07.2020, 23:45
Wyniki subfunduszu   Czerwiec był kolejnym miesiącem zwyżek na rynkach akcji. Nakładające się informacje o jednoczesnym otwieraniu…
07.07.2020, 23:44
Wyniki subfunduszu Subfundusz w czerwcu wypracował stopę zwrotu na poziomie +12,6%, wobec wyniku benchmarku, jakim jest MSCI…
07.07.2020, 23:40
Wyniki subfunduszu Subfundusz wypracował w czerwcu wynik na poziomie -1.9%. Ujemny wynik jest pochodną dużo słabszego zachowania…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij