Polityka inwestycyjna

  • inwestycje w wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw z rynków rozwiniętych (USA, Europy) i z Polski
  • płynny i silnie zdywersyfikowany portfel,
  • Inwestycje w ETF-y, wybrane fundusze obligacji wysokodochodowych i obligacje renomowanych krajowych emitentów

Subfundusz jest dedykowany globalnemu rynkowi  wysokodochodowych obligacji, emitowanych przez spółki. Lokuje środki w papiery korporacyjne, notowane na rynkach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. W zakresie  tych inwestycji strategia realizowana jest poprzez kupno ETF-ów, replikujących zachowanie indeksów obligacji korporacyjnych High Yield oraz jednostek funduszy specjalizujących się w tej klasie aktywów. W skład portfela wchodzą również  starannie wybrane papiery dłużne polskich emitentów. Dzięki bardzo dużej dywersyfikacji emitentów oraz niskiej koncentracji subfundusz skutecznie redukuje ryzyko kredytowe. Wszelkie pozycje w walutach obcych są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

Wyniki historyczne

Kategoria AKategoria B
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 10.02.2016

relatywne dzień miesiąc kwartał pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Lokacyjny 0,12% -1,81% -3,74% -3,91% -3,80% 6,53% - -
pełne okresy w tym roku 2015 2014 2013 2012 2011 2010 od początku
Skarbiec Lokacyjny -2,12% -0,52% 3,27% 6,20% 15,27% - - 23,15%

Zarządzający

Tomasz Wronka

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od grudnia 2003 roku zatrudniony w X-Trade Brokers Sp. z o.o. kolejno na stanowiskach Tradera, Dealera i Senior Dealera instrumentów pochodnych. W 2008 roku rozpoczął pracę w Skarbiec Asset Management Holding S.A. Zarządza portfelami funduszy inwestycyjnych.

Alokacja aktywów na 31.01.2016

Tytuły uczestnictwa (obligacji wysokodochodowych)
63,00%
Obligacje komercyjne
31,00%
Pozostałe aktywa
4,00%
Tytuły uczestnictwa dłużne inne
2,00%

Struktura geograficzna na 31.01.2016

USA 26.3% Polska 32.2% Europa 39.1% Rynki Wschodzące i pozostałe 2.4%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 13.04.2011
Benchmark 90% Citigroup Poland Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Firma zarządzająca Skarbiec TFI
Wartość jednostki uczestnictwa na 10.02.2016 123,15 PLN
Wielkość funduszu w dniu 31.01.2016 305 666 930.87 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Opłata manipulacyjna 2,50 %
Opłata za zarządzanie 1,50 %
Rachunek nabyć 96 1140 1010 0000 5353 9000 1003

Do pobrania

Karta funduszu
KIID
Tabela opłat
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj